UG Examination Result (Academic Year 2019-20 ) held in December 2019 & (Academic Year 2018-19 ) held in June 2019 (Declared on 23.09.2020

3rd Sem B.Voc.(MC), 1st Sem B.Voc.(MC), 4th Sem BA (Sanskrit), 6th Sem BA (Sanskrit), 5th Sem BA (Sanskrit)

23-09-2020 16:31:32

Detail:

result